Všeobecné obchodné podmienky

 • Objednanie Predmetu nájmu je možná prostredníctvom on-line formulára umiestneného na webovom sídle www.sleepinvan.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese ahoj@sleepinvan.skObjednanie Predmetu nájmu sa považuje za záväzné potvrdením objednávky Prenajímateľom a uhradením zálohy Nájomcom v zmysle článku III., odseku 2, písm. a) a b) tejto Zmluvy.
 • Predmetom nájmu je v zmysle tejto Zmluvy prenájom nasledovného motorového vozidla Nájomcovi: Značka/model: Mercedes-Benz Marco Polo

Nájomca je povinný vyššie uvedený nájom uhradiť nasledovne:

 • pri výbere možnosti platby bankovým prevodom (na bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy) zaplatiť Prenajímateľovi zálohu vo výške 30% z ceny nájomného do 3 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry (ďalej len „záloha“);
 • pri výbere možnosti platby platobnou kartou zaplatiť Prenajímateľovi zálohu vo výške 30% z ceny nájomného bezodkladne po potvrdení objednávky Prenajímateľom pričom po pripísaní úhrady na účet Prenajímateľa bude Nájomcovi zaslaná faktúra (ďalej len „záloha“);

 • Najneskôr 30 dní pred prevzatím predmetu nájmu je Nájomca povinný doplatiť Prenajímateľovi zostatok neuhradenej sumy nájomného, ktorá je uvedená vo vystavenej zálohovej faktúre/faktúre, a to bankovým prevodom na bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo platobnou kartou;
 • V prípade, ak dôjde k realizácii a potvrdeniu objednávky neskôr ako 30 dní pred začiatkom nájmu je Nájomca povinný zaplatiť nájom v plnej výške do 3 dní od vystavenia zálohovej faktúry/faktúry v prípade výberu platby bankovým prevodom na bankový účet uvedený v záhlaví tejto Zmluvy alebo bezodkladne platobnou kartou. Nájomné musí byť pripísané na bankový účet Prenajímateľa najneskôr v deň prevzatia predmetu nájmu v prípade ak dátum začiatku nájmu pripadne na skorší deň ako uplynie 3-dňová lehota podľa predchádzajúcej vety.
 • Zmluvné strany sa môžu aj po uskutočnení objednávky/potvrdení objednávky dohodnúť na poskytnutí ďalších doplnkových služieb pričom spôsob ich úhrady bude dohodnutí zmluvnými stranami na základe ich vzájomnej dohody.
 • Ak Nájomca neuhradí nájomné alebo kauciu v zmysle tejto Zmluvy je to považované za podstatné porušenie Zmluvy a Prenajímateľ má právo odmietnuť odovzdať predmet Zmluvy, Nájomca stráca nárok na rezerváciu predmetu nájmu a Prenajímateľ je oprávnený zrušiť objednávku.
 • Zmluvné strany sa dohodli na peňažnej zábezpeke, t.j. kaucii vo výške 1000,- EUR, (slovom: tisíc eur; ďalej len „kaucia“), ktorá bude uhradená najneskôr v deň odovzdania Predmetu nájmu na bankový účet Prenajímateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, alebo v hotovosti v deň prevzatia Predmetu nájmu. Kaucia slúži na zabezpečenie prípadných pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi najmä na úhradu škôd spôsobených na Predmete nájmu Nájomcom, ktoré nie sú kryté poistením Predmetu nájmu alebo ktoré príslušná poisťovňa neuhradila v celej výške alebo ktoré príslušná poisťovňa v súlade s obsahom poistnej zmluvy odmietla uhradiť; sumy vo výške spoluúčasti na škode dohodnutej v príslušnej poistnej zmluve, prípadne sumy za nelikvidovanú časť škody; škôd spôsobených Nájomcom na vybavení, príslušenstve alebo doplnkových službách Predmetu nájmu, nedoplnenia PHM, nedodržanie povinností v zmysle tejto Zmluvy účtovaných v zmysle Cenníka (priložený k tejto Zmluve), akýchkoľvek sankcii a pokút uplatnených voči Prenajímateľovi za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov počas doby nájmu špecifikovanej v tejto Zmluve (a to aj v prípade ak prídu Prenajímateľovi neskôr ako bol Predmet nájmu vrátený). V prípade vrátenia Predmetu nájmu v stave, v akom bol Nájomcovi odovzdaný a v prípade, ak nenastane žiadna zo situácii špecifikovaných v tejto Zmluve, bude kaucia vrátená Nájomcovi (na účet Nájomcu, z ktorého bola uhradená kaucia alebo na účet nahlásený Nájomcom alebo v hotovosti) v plnej výške najneskôr do troch pracovných dní po odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímateľovi. V prípade, že vzniknutá škoda na Predmete nájmu alebo jeho príslušenstve presahuje výšku kaucie, je Nájomca túto škodu povinný uhradiť v plnej výške Prenajímateľovi do 10 pracovných dní odo dňa oznámenia výšky škody Nájomcovi písomne alebo elektronicky (e-mailom na e-mailovú adresu špecifikovanú v záhlaví tejto Zmluvy). Pre prípady vzniku škody, príp. okolností uvedených v tomto odseku Zmluvy Nájomca udeľuje Prenajímateľovi súhlas na vykonanie zápočtu nároku Nájomcu na vrátenie kaucie s nárokom Prenajímateľa na úhradu škody (príp. úhrady iných pohľadávok uvedených v tomto odseku Zmluvy), po tom čo Prenajímateľ písomne alebo elektronicky (e-mailom na e-mailovú adresu špecifikovanú v záhlaví tejto Zmluvy) upozorní Nájomcu na existenciu skutočností zakladajúcich nárok Prenajímateľa na čerpanie z kaucie a uvedie výšku svojho nároku.
 • V prípade, že Nájomca spôsobí škodovú udalosť na Predmete nájmu počas doby nájmu a výšku vzniknutej škody nie je možné určiť pri odovzdaní Predmetu nájmu Prenajímateľovi, Prenajímateľ má právo kauciu zadržať na dobu potrebnú na vyčíslenie škody a úplné doriešenie škodovej udalosti auhradiť z nej škodovú udalosť a výšku použitej kaucie zodpovedajúcej spôsobenej škode vyfakturovať Nájomcovi. V prípade ak podá Prenajímateľ žalobu na náhradu škody na súd, predlžuje sa doba zadržania kaucie až do skončenia súdneho konania.
 • V prípade, že Nájomca zruší rezerváciu Predmetu nájmu, záväzne zmluvnými stranami potvrdenú, je Prenajímateľ oprávnený účtovať Nájomcovi storno poplatok za zrušenie rezervácie v zmysle týchtoVšeobecných podmienok. 
 • Storno poplatok predstavuje nárok Prenajímateľa na náhradu ušlého zisku, ktorý mu v dôsledku záväznej rezervácie Predmetu nájmu vznikne. Ak dôjde k zrušeniu najneskôr 30 dní pred dátumom odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľom neplatí Nájomca storno poplatok a už uhradená záloha/nájomné bude uhradená/é Prenajímateľom do 5 dní od zaevidovania požiadavky na zrušenie na bankový účet Nájomcu, z ktorého bola uhradená záloha/nájomné, príp. na iný účet nahlásený Nájomcom.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom storno poplatku:

 • 30% z celkovej sumy nájomného, ak bola rezervácia zrušená od 29 do 15 dní pred dátumom odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľom;
 • 100% z celkovej sumy nájomného, ak bola rezervácia zrušená 14 dní a menej pred dátumom odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľom.

 • Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť svoj nárok na storno poplatok (v zmysle predchádzajúceho odseku Zmluvy) zo zálohy na Nájomné a/alebo z Nájomného uhradenej/ého v zmysle čl. III tejto Zmluvy; zvyšnú sumu je povinný Prenajímateľ vrátiť do 14 dní na bankový účet Nájomcu, z ktorého bola uhradená záloha/nájomné, príp. na účet nahlásený Nájomcom. 
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy Nájomcom v 1. deň doby nájmu je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100% nájomného pričom zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú pokutu môže Prenajímateľ jednostranne započítať na uhradené nájomné.
 • Ak Nájomca neprevezme vozidlo, prevezme neskôr vozidlo ako je dohodnutá doba nájmu alebo vráti vozidlo pred uplynutím dohodnutej doby nájmu nevzniká Nájomcovi nárok na vrátenie alikvotnej časti nájomného.
 • Zmena doby nájmu je možná len na základe individuálnej vzájomnej dohody zmluvných strán.
 • Prenajímateľ je oprávnený zrušiť záväznú rezerváciu v prípade ak sa Predmet nájmu stane po rezervácii nepoužiteľným na svoj účel pre jeho závažné poškodenie a ak je predpoklad, že do doby nájmu sa nepodarí poškodenie odstrániť. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom riešení tak je Prenajímateľ povinný uhradiť Nájomcovi (na účet Nájomcu, z ktorého bol/a uhradené/á nájomné/záloha alebo na účet nahlásený Nájomcom) zapletenú zálohu/nájomné do 5 dní od zrušenia rezervácie alebo nedohodnutia náhradného riešenia. Nájomca nie je oprávnený domáhať sa náhrady škody v prípade zrušenia rezervácie Prenajímateľom v zmysle tohto odseku Zmluvy.
 • Predmet nájmu je v čase jeho odovzdania v stave spôsobilom na prevádzku v zmysle príslušných právnych predpisov o cestnej premávke, kompletne pripravený, a to najmä vyčistený a uprataný, s plnou nádržou PHM, AdBlue a kvapaliny do odstrekovača, s vydenzifikovanou a naplnenou nádržou na úžitkovú vodu, s vyčistenou a prázdnou nádržou na odpadovú vodu, naplnenou plynovou nádržou na sporák.
 • Prenajímateľ sa zaväzuje vysvetliť a predstaviť všetky funkcie a súčasti predmetu nájmu pri prevzatí predmetu nájmu. Kompletný návod sa nachádza v predmete nájmu v papierovej podobe ako aj v digitálnej podobe (na tablete).
 • Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi všetky doklady nevyhnutné pre prevádzku Predmetu nájmu tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy SR, najmä technický preukaz, doklad o technickej kontrole, doklad o povinnom zmluvnom poistení, tlačivo “Správa o nehode”. 
 • Nájomca sa zaväzuje vrátiť Predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal od Prenajímateľa, najmä nepoškodený, čistý a uprataný, t.j. bez nadmerného znečistenia exteriéru a interiéru, s plnou nádržou PHM, so všetkými dokladmi. V prípade nedodržania uvedeného odseku Zmluvy sa Nájomca zaväzuje uhradiť dodatočné poplatky v zmysle Cenníka priloženého k tejto Zmluve. Nájomca výslovné súhlasí s tým, že Prenajímateľ je mu oprávnený účtovať aj „ostatné služby“ v zmysle priloženého Cenníka.
 • Motorové vozidlo je poistené zákonnou a havarijnou poistkou na celom území Európskej únie vrátane štátov: San Maríno, Vatikán, Lichtenštajnsko, Andorra, Nórsko, Švajčiarsko so spoluúčasťou 5 %, min. 200 EUR. Poistenie je uzavreté so spoločnosťou Allianz. Motorové vozidlo je poistené voči nehodám, odcudzeniu, vlámaniu, vandalizmu. V prípade vzniku škodovej udalosti počas doby nájmu špecifikovanej v článku V. tejto Zmluvy, t.j. v čase, kedy má Predmet nájmu Nájomca v dočasnom užívaní, znáša náklady špecifikované v prvej vete tohto odseku Zmluvy Nájomca, ktorý je povinný tieto uhradiť bez zbytočného odkladu po ich vyčíslení a oznámení ich výšky Prenajímateľom, t.j. je povinný uhradiť 5 % z výšky vyčíslenej škody, minimálne však 200,- EUR. 

Poistenie motorového vozidla sa nevzťahuje na:

 • Poškodenie interiéru Predmetu nájmu, jeho príslušenstva a vybavenia, ak nejde o dôsledok dopravnej nehody,
 • Poškodenie alebo strata vybavenia motorového vozidla, ak nejde o dôsledok dopravnej nehody,
 • Poškodenie motorového vozidla spôsobené porušením zákazu konzumácie alkoholu či iných omamných a psychotropných látok,
 • Doplnkové služby a doplnky prenájmu

 • V prípade poistnej udalosti kvalifikovanej ako totálna škoda alebo v prípade odcudzenie vozidla – Predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje uhradiť zmluvne dohodnutú spoluúčasť a rozdiel medzi všeobecnou cenou vozidla ku dňu vzniku poistnej udalosti a plnením poisťovne. 
 • Ak poškodenie spôsobené treťou stranou, ktorého ohlásenie polícii Nájomca nevie doložiť, bude posudzované akoby ho spôsobil Nájomca. V prípade, že poistenie daný typ poškodenia nekryje vôbec, Nájomca sa zaväzuje uhradiť škody v plnej výške.
 • Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi (telefonicky) a privolať Políciu v prípade dopravnej alebo inej škodnej udalosti (napr. a to nie len poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie Predmetu nájmu) ako aj spísať a poskytnúť informácie o všetkých účastníkoch a svedkoch nehody (vrátane mena, priezviska a adresy), zabezpečiť fotodokumentáciu s fotografiami dokladov zúčastnených osôb a neuznávať nároky tretích strán. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti hlavných súčastí predmetu nájmu ihneď Nájomca kontaktuje Prenajímateľa a bude sa riadiť jeho pokynmi. Nájomca nemôže objednať akúkoľvek opravu Predmetu nájmu bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa.
 • Nájomca je povinný dodržiavať prevádzkovú hmotnosť vozidla, nepreťažovať ho, zabezpečiť bežnú údržbu vozidla a starať sa o Predmet nájmu, aby na ňom nevznikla škoda.
 • V motorovom vozidle je zakázané fajčiť a prevážať domáce zvieratá. V prípade nedodržania je porušenie uvedenej povinnosti spoplatnené v zmysle priloženého Cenníka. 
 • Nájomca sa zaväzuje, že nebude prepravovať viac osôb ako je uvedené pre tento typ motorového vozidla, nebude na Predmete nájmu a jeho príslušenstve vykonávať, o.i. akékoľvek úpravy, lepenie, vŕtanie a pod.
 • Nájomca je povinný udržiavať Predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a zodpovedá za všetky vzniknuté škody a ujmy. Nájomca je povinný dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu alebo zničeniu Predmetu nájmu ako aj jeho súčastí.
 • Nájomca je zodpovedný za riadne dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a iných platných právnych predpisov (a to aj v krajinách, v ktorých je povolený vjazd) počas celej doby nájmu špecifikovanej v tejto Zmluve a za ich porušenie nesie plnú zodpovednosť. V prípade, že Prenajímateľovi bude doručená (aj dodatočne po skončení doby nájmu) pokuta za porušenie dopravných, prípadne iných platných právnych predpisov v čase, kedy mal Nájomca Predmet nájmu v dočasnom užívaní, Prenajímateľ vystaví a doručí Nájomcovi faktúru na úhradu vo výške pokuty, ktorú je Nájomca povinný uhradiť bez zbytočného odkladu po jej doručení.
 • Nájomca berie na vedomie, že s Predmetom nájmu je povolený vjazd len do krajín Európskej únie vrátane štátov: San Maríno, Vatikán, Lichtenštajnsko, Andorra, Nórsko, Švajčiarsko. V prípade porušenia uvedenej povinnosti je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5000,- EUR v zmysle priloženého Cenníka. Pre určenie porušenia povinnosti vjazdu do iných ako povolených krajín je rozhodujúci záznam z aplikácie Mercedesu.
 • Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli Nájomcovi z dôvodu porušenia podmienok tejto Zmluvy alebo nesprávnym užívaním vozidla ani škody vzniknutej v dôsledku krádeže alebo poškodenia vozidla v čase jeho užívania Nájomcom.
 • Prenajímateľ týmto informuje Nájomcu, že jeho osobné údaje uvedené v tejto Zmluve alebo vyplývajúce z tejto Zmluvy budú spracúvané za účelom plnenia tejto Zmluvy v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), (t.j. pre účely realizácie účelu Zmluvy) ako aj za účelom plnenia zákonných povinností Nájomcu v súlade s zákonom o ochrane osobných údajov.